Ubytovna

V areálu TJ provozujeme ubytovnu.

Hosté jsou povinni se řídit ubytovacím a provozním řádem.

Provozní řád ubytovacího zařízení
Tělovýchovné jednoty Bojkovice

I. Identifikační údaje:

- název ubytovacího zařízení: TURISTICKÁ UBYTOVNA

- sídlo: 687 71 Bojkovice, Tovární 615

- telefon: 572 641 234, 702 668 218

- provozovatel: Tělovýchovná jednota Bojkovice

- sídlo: 687 71 Bojkovice, Tovární 615

- IČ: 469 56 425

- DIČ: CZ46956425

- osoba odpovědná za provoz: Alena Šašinková

- vzdělání, délka praxe: ÚSO s maturitou, praxe 24 let

- provoz: trvalý

- počet zaměstnanců: 1 osoba

- kategorie zařízení: turistická ubytovna

- rozsah poskytování služeb: ubytování a také dlouhodobé ubytování

- počet ubytovacích jednotek: 18 lůžek (6 dvoulůžkových, 2 třílůžkové)

II. Základní stavebně-technické údaje o zařízení

.

- Kolaudační rozhodnutí MÚ - odboru výstavby v Bojkovicích ze dne 12.2.1986 pod č.j. 6313/85/2272-32/3

nástavba kuželny TJ Bojkovice.

- Sdělení ke kolaudačnímu rozhodnutí od MÚ Bojkovice odboru stavebního úřadu ze dne 7.3.2011

č.j. SÚ/106/2011 - nástavbou vznikly ve 1.NP ubytovací prostory.

Prostorová dispozice ubytovny:

- ubytovna je provozována ve 1. NP

V přízemí je:

 • bytová jednotka správce ubytovny
 • kuželna
 • hostinec
 • šatna ledního hokeje
 • šatna a sociály oddílu volejbalu (v rekonstrukci)

V 1. patře je:

 • kancelář správy a klubovna
 • 6 x pokoj dvoulůžkový o ploše 12,8 m2 a 2 x pokoj třílůžkový o ploše 17,9m2
 • 2x umývárna vybavená vždy 2 sprchovými boxy a 2 umyvadly (pro ženy a muže zvlášť)
 • 2x WC - 2 kabiny a 1 pisoár, předsíňka s umyvadlem (pro muže)

- 2 kabiny s předsíňkou a umyvadlem (pro ženy)

- 1x WC pro personál (s předsíňkou a umyvadlem)

- 1x WC pro s předsíňkou a umyvadlem (vedle prostoru s TV)

 • kuchyně ( vybavena kuchyňskou linkou, plynovým sporákem, mikrovlnou troubou, 2 ledničkami, varnou konvicí a nerezovým dřezem s odkapávací plochou s výtokem teplé a studené vody.)
 • sklad použitého prádla
 • sklad čistého prádla
 • úklidová místnost s výlevkou

Vybavení pokojů:

- lůžka, skříně, noční stolky, konferenční stolky a židle

Technické vybavení objektu:

Objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace.

Teplá voda je vyráběna z vody pitné v plynových bojlerech, výstupní teplota je 70°C, v místech odběru 55° C.

S ohledem na minimalizaci výskytu legionel v rozvodném systému teplé vody je zajištěna pravidelná termodesinfekce, tj. ohřev vody na 70°C a proplach potrubí v délce trvání 5 minut

Vytápění je ústřední teplovodní napojené na kombinovaný plynový kotel, který slouží zároveň k ohřívání teplé vody. V sociálním zařízení žen je teplá voda vyráběna plynovým bojlerem o obsahu 80 litrů. Základní dosahovaná teplota je 57°C. Teplota vnitřního vzduchu u pokojů je v otopném období 22 stupňů C.

Větrání pokojů, sociálních zařízení, skladů i ostatních místností je přirozené okny.

Zařízení je rovněž vybaveno lékarničkou první pomoci.

Odpadky jsou ukládány do uzavíratelných košů, které jsou opatřeny igelitovými sáčky, se kterými jsou pravidelně odpadky z pokojů a ostatních prostorů odstraňovány do sběrných nádob komunálního odpadu umístěných v areálu objektu - odvoz je zajištěn smluvně. Při likvidaci tříděného odpadu jsou používány veřejné kontejnery na sklo, papír a plast.

III. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění:

Podmínky dezinfekce

- příprava dezinfekčních prostředků se provádí dle návodu výrobce,

- používají se pouze schválené prostředky včetně dodržovaní expirační doby, střídání přípravků s různými

aktivními látkami (min. 1 měsíc) k prevenci vzniku selekce a rezistence mikrobů, dodržování koncentrací a

doby působení přípravků,

- při event. kontaminaci biologickým materiálem (krev, stolice) předmětů, povrchů a prádla se provede nejdříve

předdezinfekce prostředkem s virucidním účinkem, gázou namočenou do dezinfekčního prostředku (např.

Savo, Incidur) a po uplynutí doby působení teprve pak následuje mechanická očista.

Odpovědná osoba: Alena Šašinková.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při manipulaci s dezinfekčními prostředky

- Dezinfekční přípravky jsou skladovány v originálním balení

- pro jejich přesné dávkování je vyčleněna přenosná odměrka určená pouze pro tento účel

- používané dezinfekční prostředky: Savo Prim, Savo WC, Domestos, Desinfektor, Winis, Devil,, Bref

- připravují se před použitím a je s nimi manipulováno za použití ochranných rukavic, eventuelně ochrany očí -

brýle.

Dezinfekce zařízení

- dezinfekce hygienických zařízení (WC, umývárny, sprchové kouty) je prováděno denně

- minimálně 1x týdně je při vlhkém stírání hladkých povrchů včetně podlah použit i dezinfekční prostředek

IV. Manipulace s prádlem.

- druh používaného prádla: povlečení, záclony

- čisté prádlo se skladuje ve skříni : ve skladu čistého prádla

- použité prádlo je skladováno ve skladu použitého prádla v igelitovém pytli

- čisté prádlo je prádelnou dováženo v igelitových obalech

- výměna prádla se provádí vždy po odchodu ubytovaného, při delším pobytu dle potřeby, nejméně však jednou

za 14 dní

- použité prádlo odváží prádelna podle potřeby, vždy 1x za týden .

Adresa prádelny: Blaha V. s.r.o. , Louky 477, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov

Odpovědná osoba: Kateřina Nikolajeva

V Bojkovicích dne 5.3.2015 ............................................................

Za TJ Bojkovice


Tělovýchovná jednota Bojkovice
Vnitřní předpis
UBYTOVACÍ ŘÁD UBYTOVNY TJ BOJKOVICE

Článek I

Vymezení

1) TJ Bojkovice je vlastníkem objektu, budovy č.p. 615, ulice Tovární ,687 71 Bojkovice, na pozemku p.č. St. 800/1. Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, na LV 1897pro katastrální území a obec Bojkovice.

2) TJ Bojkovice je oprávněna poskytovat ubytovací služby v souladu se živnostenským zákonem.

3) Ubytovatel TJ Bojkovice poskytuje přechodné ubytování v ubytovně č.p. 615 na ulici Tovární v Bojkovicích

a) ve dvoulůžkových pokojích

b) třílůžkových pokojích

Celková kapacita je 18 lůžek

4) Tento ubytovací řád se vztahuje na všechny ubytované osoby v ubytovně.

5) V ubytovně poskytuje ubytovatel TJ Bojkovice objednateli - ubytovanému přechodné ubytování na dobu dohodnutou na základě objednávky nebo smlouvy o ubytování dle § 754 a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku , v platném znění.

6) Za ubytování je objednatel povinen zaplatit ubytovateli cenu podle ceníku, který je přílohou tohoto řádu a který je vyvěšen v ubytovně a na internetových stránkách ubytovatele.

7) Doba ubytování začíná 14. hodinou dne, který je označen jako počátek ubytování, a končí 9. hodinou dne následujícího po poslední noci. V případě, že ubytovaný odevzdá klíče ubytovateli později než 9:00 hodin dne následujícího po poslední noci, je povinen zaplatit dobu od 9. hodiny do 14. hodiny v poměrné částce rovnající se ½ ceny na 1 den.

8) Délka doby ubytování může být vázána na účel ubytování.

9) Ubytovatel poskytuje k ubytování prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání.

10) Ubytovatel zajišťuje nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

Článek II.

Práva ubytovaného

1) Ubytovaný má právo:

a) používat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny.

b) užívat společné prostory ubytovny

2) Ubytovatel neručí za odcizení věcí (cenností a peněžních částek) ubytovaného.

V mimořádně nutných případech ubytovatel určí místo pro ukládání cenností.

3) Ubytovatel určuje a vymezuje možnost parkování vozidel ubytovaných, bez předchozího souhlasu nesmí ubytovaný vozidlo v areálu parkovat.

Článek III.

Povinnosti ubytovaného

1) Je povinen při nástupu na ubytování předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas pro potřeby evidence ubytovatele - pro zápis do "knihy ubytovaných", ubytovaný musí při nástupu ubytování oznámit ubytovateli počet společně ubytovaných osob, jakož i každou změnu v počtu ubytovaných osob během ubytování.

2) Je povinen zaplatit ubytovateli dle platného ceníku cenu na celou dohodnutou dobu ubytování.

3) Musí oznámit ubytovateli svou nepřítomnost na ubytovně delší jak 1 měsíc, pokud má sjednáno ubytování na delší dobu, s uvedením kontaktní adresy a tel. čísla.

4) Nesmí používat elektrické přístroje a topná tělesa na pokoji během celého svého pobytu.

5) Odpovídá za škody způsobené během pobytu na ubytovně, včetně vybavení, způsobenou škodu je povinen uhradit ubytovateli.

6) Je povinen udržovat na pokoji čistotu a pořádek , nesmí přemísťovat nábytek a zařízení na pokoji a v prostoru ubytovny. S vnitřním vybavení zacházet co nejšetrněji, zejména s nábytkem, ložním prádlem, pokrývkami, záclonami, apod...

7) Nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny v pokoji nebo jiných užívaných prostorech ubytovny.

8) Musí ubytovateli hlásit běžné závady, svépomoci nesmí provádět žádné opravy ani úpravy.

9) Nesmí vodit, držet ani chovat domácí či jiná zvířata v ubytovně.

10) Je povinen umožnit přístup do poje za účelem provedení úklidu či oprav ze strany ubytovatele nebo jím pověřených osob.

11) Je povinen dodržovat noční klid po dobu od 22:00 hodin do 6:00 hodin, po dobu nočního klidu je ubytovaný povinen chovat se tiše a učinit taková opatření, aby bylo zabráněno hluku, zejména není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, nad obvyklou míru hlasitosti pouštět rozhlasové, televizní, či jiné přístroje tak, aby hluk rušil ostatní ubytované.

12) Nesmí přijímat návštěvy v prostorách ubytovny. Jakékoliv přechovávání osob, které nejsou na ubytovně řádně ubytovány, či jejich nocování na ubytovně je přísně zakázáno, a v případě zjištění, se toto porušení považuje za hrubé porušení povinnosti smlouvy o ubytování a je důvodem pro zrušení ubytování odstoupením od smlouvy ze strany ubytovatele.

13) Nesmí kouřit na pokoji a mimo místa k tomu určená.

14) Musí při odchodu z pokoje /z ubytovny vždy zkontrolovat uzavření oken a uzamčení pokoje, zhasnutí světel a na sociálním zařízení zkontrolovat , zda neteče voda.

15) V případě příchodu po 22:00 hodině vždy po sobě uzamknout hlavní vchodové dveře.

16) Nesmí do ubytovny vnášet předměty životu nebezpečné (zbraně, výbušniny, chemikálie, psychotropní a návykové látky apod.)

17) Musí po ukončení ubytování odevzdat klíče a povlečení ubytovateli. Ztrátu klíčů musí ubytovaný hlásit ihned poté, co ztrátu zjistil. Výroba nového klíče, případně výměna zámku je provedena ubytovatelem k tíži ubytovaného.

18) K přípravě pokrmů je určena kuchyňka, kde je každý povinen zanechat po sobě pořádek. Používat k mytí nádobí vlastní jar a nádobí ihned utřít a uklidit. Dřez udržovat v čistotě. Zbytky jídel nevylévat do dřezu.

Po ucpání dřezu bude na náklady osob , které znečištění provedly, zajištěno odstranění závady.

Článek IV.

Ukončení ubytování

Ubytovatel má právo odstoupit od smlouvy o ubytování a ukončit tak okamžitě ubytování v případě:

a) ubytovaný neuhradil cenu v určeném termínu,

b) ubytovaný porušil některou z povinností stanovenou řádem, zejména:

- ubytovaný hrubě porušil občanské soužití a obtěžoval ostatní ubytované

- ubytovaný nadměrně používal alkoholických nápojů

- ubytovaný opětovně porušoval hygienické předpisy

- ubytovaný užíval elektrické spotřebiče na pokoji

- ubytovaný nedodržoval pořádek na pokoji a ničil tím zařízení pokoje

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1) Příloha č.1. - Ceník ubytování je samostatný dokument, který lze v případě potřeby upravovat, měnit a schvalovat samostatně beze změny samotných zásad.

2) Tento vnitřní předpis - domovní řád schválil výkonný výbor TJ Bojkovice dne 26. února 2015.

Výkonný výbor

Tělovýchovné jednoty Bojkovice

Příloha č. 1 Ubytovacího řádu

CENÍK UBYTOVÁNÍ

1. Cena ubytování zahrnuje ceny služeb poskytovaných spolu s ubytováním, a to dodávky elektrické energie, teplé a studené vody, úklid společných prostor v pracovní dny, svoz komunálního odpadu a výměnu ložního prádla. (Dlouhodobě ubytovaným - 1x měsíčně).

2. Cena ubytování za jedno lůžko v pokoji :

Počet nocí

viz ceník

3. Cenu hradí ubytovaný v zásadě předem při nástupu na ubytování.

- V případech ubytování delšího než 1 měsíc je ubytovaný povinen hradit v pravidelně měsíčně, vždy k 15. dni příslušného měsíce, nebo dle dohody se správcem ubytovny.

 • V případě ubytování pracovníků firmy, s níž má ubytovatel uzavřenou smlouvu, nebo má od firmy objednávku, je ubytování těchto pracovníků řešeno fakturou ubytovatele za počet dní a ubytovaných pracovníků vždy za jeden měsíc následně, pokud není sjednáno jinak.

4. Kontaktní osoba:

 • Kateřina Nikolajeva - správce ubytovny (domovník)

Telefon: 572 641 234

Mobil: 702 668 218