CENÍK

Cena se hradí předem před nástupem  na ubytování

.

Dlouhodobé ubytování:

.

- V případech ubytování delšího než 1 měsíc je ubytovaný povinen hradit v pravidelně měsíčně, vždy k 15. dni příslušného měsíce, nebo dle dohody se správcem ubytovny.


- V případě ubytování pracovníků firmy, s níž má ubytovatel uzavřenou smlouvu, nebo má od firmy objednávku, je ubytování těchto pracovníků řešeno fakturou ubytovatele za počet dní a ubytovaných pracovníků vždy za jeden měsíc následně, pokud není sjednáno jinak.

.


Kateřina Nikolajeva

572 641 234

702 668 218